Komentářů
 • Aktuality SVĚT

XXXI. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – (5.)12.-21.8.2016 – Rio de Janeiro (Brazílie)

http://www.rio2016.com/en/athletics

RIO

*limit B ČAS pro ½ maraton pro ME 2016 **limit ČAS pro MS chodeckých týmů 2016  Český olympijský výbor (ČOV) a Český atletický svaz (ČAS) přijaly společné podmínky, výkonnostní limity a nominační kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2016 v Riu, které vycházejí ze specifického systému zásad kvalifikace vydaných MOV/IAAF.    a)    ČOV a ČAS přijaly společné nominační zásady a kritéria, jejichž splnění podmiňuje účast sportovce na          OH 2016. O konečné nominaci rozhoduje Plénum ČOV dne 12.7.2016. b)    ČAS předá ČOV předběžný návrh nominace na OH v Riu dne 27.6.2016, s uvedením seznamu závodníků a členů doprovodu. Do návrhu nominace může být zařazen pouze závodník, který splňuje kritéria MOV/IAAF a ČOV/ČAS. Navíc bude předán seznam závodníků, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a kritérií ČOV/ČAS v termínu od 27.6.2016 do 10.7.2016. Závodník a navržený člen doprovodu, která nebude uvedena v těchto seznamech a nebude mít dodána data požadovaná LOCOG v termínu viz. níže, nemůže být nominován a startovat na OH 2016 v Riu. c)    Podle regulí MOV mohou startovat v každé disciplíně maximálně tři (3) závodníci reprezentující členský NOV (kromě štafet, kde může být nominováno pro jednotlivou štafetu až šest (6) závodníků, včetně závodníků absolvujících individuální starty); V individuálních disciplínách mohou být závodníci pro start na OH 2016 kvalifikováni následujícími dvěma způsoby: - 1, 2 nebo 3 závodníci se splněným „A“ limitem ČOV/ČAS (v dráhových a technických disciplínách roven entry standardu MOV/IAAF), dle podmínek viz.níže) -v případě, že v některých z disciplín nebude naplněn „ideální počet startujících“ závodníky dle nominačních kritérií MOV/IAAF, může pro start v takové disciplíně být pozván závodník ze strany IAAF, a to dle tabulkového pořadí v kvalifikačním období MOV/IAAF při respektování maximálního počtu závodníků v disciplíně reprezentující členský NOV (dovýběr se netýká běhů na 5.000, 10.000m a silničních   závodů (chodecké závody a maratón)). d)    Výkonnostní limity lze, až na výjimky uvedené v bodech e), f) a g), plnit v kvalifikačním období stanoveném ČOV/ČAS, a to od 27.2.2016 do 10.7.2016 včetně, na závodech pod otevřeným nebem, s výjimkou pro halové výkony, dosažené při HMČR 2016 a HMS 2016 v Portlandu, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 200m a delších (v disciplínách, jež jsou na programu OH 2016; u disciplín na oválu nebudou akceptovány výkony dosažené na dráze delší 200m). e)    Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených MOV/IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS. Kvalifikační období ČOV/ČAS pro plnění výkonnostních limitů pro maratón a chůzi je od 1.1.2016 do 8.5.2016. f)     Pro start na OH2016 v Riu bude IAAF vybráno 16 týmů pro každý štafetový závod, z nichž pro každý štafetový závod má 8 týmů start zajištěn dle umístění při World Relays 2015 a dalších 8 týmů bude dovybráno na základě součtu dvou nejlepších časů dosažených národními týmy na závodech v kvalifikačním období MOV/IAAF, a to od 1.1.2015 do 10.7.2016, za předpokladu splnění kritéria MOV/IAAF, kde v každém jednotlivém běhu nastoupí minimálně 2 štafety reprezentující jiné státy. Do štafet budou pro nominaci navrženi přednostně závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet, dále na návrh zodpovědných trenérů jednotlivých štafet. g)    V návrhu nominace může figurovat závodník při splnění následujících podmínek:
 • Přímá kvalifikace - závodník umístěný do 8. místa na MS2015, jež má zároveň splněn „A“ limitem ČOV/ČAS v kvalifikačním období MOV/IAAF (v případě, že splněn „A“ limit ČOV/ČAS z roku 2015, pak při potvrzení výkonnosti v kvalifikačním období ČOV/ČAS minimálně výkonem rovným nebo lepším limitu „B“ ČAS pro ME 2016 či limitu ČAS pro MS chodeckých týmů 2016.
 • Závodník, navržený člen štafety, která splňuje kritéria MOV/IAAF a získá pozvání IAAF (za podmínek uvedených v bodech c) a f)).
 • Závodník, který překoná „A“ limit MOV/IAAF v během kvalifikačního období ČOV/ČAS.
 • Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS dosáhne v individuální disciplíně výkonu rovného nebo lepšího limitu „B“ ČOV/ČAS a k jehož nominaci může přispět výkon rovný nebo lepší „A“ limitu ČOV/ČAS, dosažený během kvalifikačního období MOV/IAAF do začátku kvalifikačního období ČOV/ČAS, tedy od 1.5.2015 (pro chůzi, maratón, běh na 10.000m a víceboje od 1.1.2015) do 28.2.2016, a to v disciplíně, kde již má jiný závodník zajištěnu přímou kvalifikaci nebo splněn „A“ limit ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS.
 • Závodník, který během kvalifikačního období MOV/IAAF do začátku kvalifikačního období ČOV/ČAS dosáhne výkonu rovného nebo lepšího „A“ limitu pro silniční závody (v maratónu nebo chůzi), bude v návrhu nominace mimo výše popsaných podmínek, též za splnění výkonnostního požadavku, a to: pro maratón dosažením „B“ limitu ČAS pro ME 2016 v 1/2maratónu; pro chodecké distance dosažením limitu ČAS pro MS chodeckých týmů 2016, vypsaného pro seniorskou kategorii.
 • Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS  dosáhne výkonu rovného nebo lepšího „B“ limitu ČOV/ČAS v disciplíně, v níž nebude naplněn „ideální počet startujících“ a obdrží pozvání MOV/IAAF pro start dle podmínek uvedených v bodě c), za předpokladu, že jeho výkon bude lepší než u případných dalších závodníků se splněným „B“ limitem ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS.
h)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF. Předvedené výkony na území ČR mohou být pro návrh nominace dosaženy jen na závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na       webu ČAS, a to nejpozději 14 dní před konáním závodu (s kompletními propozicemi - jen v disciplínách k tomuto datu uvedených v rozpisu disciplín, včetně času zahájení závodů a časového pořadu, s výjimkou závodů pořádaných pod hlavičkou IAAF nebo EA), za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní. Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru, pro víceboje musí být splněna podmínka, že průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout +2,0 m/s. Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF). Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při závodech na trati s úředním přeměřením, dle soutěžních pravidel stanovených IAAF/AIMS a uvedených v seznamech IAAF vybraných závodů. i)      Zásady pro zanesení závodníků do návrhu nominace ČAS při splnění nominačních kritérii ČOV/ČAS:
 • V případě, že „A“ limit a kritéria pro nominaci ČOV/ČAS splní více než tři závodníci, o finální nominaci rozhoduje postupně: -přímá kvalifikace závodníka (dle bodu g)) -absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS -v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2016 -dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS.
 • V případě, že v disciplíně bez přímo kvalifikovaného závodníka nebo závodníka s „A“ limitem ČOV/ČAS dosaženém v kvalifikačním období ČOV/ČAS splní „B“ limit ČOV/ČAS více závodníků, o potvrzení případné pozvánky ze strany IAAF a následné nominaci rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2016 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS.
j)     Časový postup pro nominaci závodníků a osob doprovodu je následující:
 • Do 15.4.2016 musí každý potencionální člen olympijského týmu dodat na ČAS kompletně vyplněný akreditační formulář a další požadovaná data a materiály ze strany LOCOG a ČOV, bez nichž nemůže být nadále zvažována jeho nominace, co by aktivního účastníka soutěží, náhradníka či osoby doprovodu;
 • 27.6.2016 Český atletický svaz předá na Český olympijský výbor předběžný návrh nominace sportovců a osob doprovodu na OH v Riu;
V tomto termínu budou v předběžném návrhu nominace ČAS ti závodníci, kteří vzhledem k termínu splňují  výše uvedené podmínky a kritéria nominace, dále vedení atletické části olympijského týmu, osobní trenéři  závodníků a osoby doprovodu dle přidělené kvóty ČOV na počet závodníků; Dále bude předán jmenovitý seznam závodníků, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a kvalifikačních kritérií ČOV/ČAS v termínu od 27.6.2016 do 10.7.2016 v individuálních disciplínách. V seznamu budou zahrnuti dále závodníci, u nichž bude reálný předpoklad splnění nominačních kritérií MOV/IAAF  pro pozvání a start štafet (uvedeny výše) a dle dostupných informací závodníci s možností pozvání ze strany IAAF pro start v individuálních disciplínách, dále pak osobní trenéři, jež by při rozšíření počtu závodníků mohli při kvótě ČOV rozšířit počet osob doprovodu, případně počet členů podpůrného týmu; Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže startovat na OH2016 v Riu, obdobně nemůže být členem olympijského týmu ani doprovázející osoba.
 • Závodníci, kteří splní výše popsané podmínky pro nominaci v období od 27.6.2016 až 10.7.2016, budou na návrh ČAS dodatečně zařazeni do návrhu nominace ČAS pro OH 2016, který 11.7.2016 předá ČAS naČOV;
 • 12.7.2016 se uskuteční zasedání Pléna ČOV, které schválí nominaci členů české delegace.
 • Dodatečná nominace sportovce, který bude pozván pro start na OH 2016 ze strany IAAF, za splnění výše popsaných kritérií ČOV/ČAS, po termínu zasedání Pléna ČOV, je dle rozhodnutí Pléna ČOV v pravomoci předsedy ČOV.
 • 18.7.2012 musí ČOV předat závěrečnou jmenovitou nominaci a přihlášky ke startu v jednotlivých disciplínách na organizační výbor OH v Riu.
V případě, že podmínky nominace s „A“ limitem ČOV/ČAS splní více než tři (3) závodníci, bude nejlepší čtvrtý závodník se splněným „A“ limitem ČOV/ČAS  jmenován necestujícím náhradníkem. k)         Uzávěrka předběžné nominace závodníků a doprovodu, jako základu „návrhu závěrečné nominace ČAS“ proběhne 27.6.2016. Konečná uzávěrka nominace závodníků se splněnými kritérii ČOV/ČAS proběhne  10.7.2016.

Fotogalerie

PartneřiASK Slavia Praha
Důležité odkazyČeský atletický svazIAAFEuropean Atletics